มูลนิธิสีดารัตน์

กองทุนมูลนิธิสีดารัตน์สงเคราะห์ตั้งอยู่ที่วัดพระปรางค์สีดา เลขที่ ๗๘ บ้านสีดา หมู่ ๑ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีพระครูสิริปิยธรรมเป็นประธานกองทุน

วัตถุประสงค์กองทุนมูลนิธิสีดารัตน์สงเคราะห์
๑. ค่ารักษาพยาบาลภิกษุสามเณรผู้อาพาธ
๒. ค่าน้ำค่าไฟของวัด
๓. ทุนการศึกษาภิกษุสามเณร
๔. ทุนจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี
๖. ทุนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๗. ทุนผู้เข้าสอบ นักธรรม-บาลี ได้ในสนามหลวง

การบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิสีดารัตน์สงเคราะห์
ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนมูลนิธิสีดารัตน์สงเคราะห์ สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่วัดพระปรางค์สีดา หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระบุญมี สิริจนฺโท หมายเลขโทรศัพท์ 08-79515779