กำหนดการทอดมหากฐินสามัคคี วัดพระปรางค์สีดา ประจำปี ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่   ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา   ๑๙.๐๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่   ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, สมาทานเบญจศีล

เวลา   ๐๙.๐๐ น.  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทอดกฐิน

เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา   ๑๓.๐๐ น.  ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน, พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร, เสร็จพิธี

มีอาหารเลี้ยงทั้งวันสำหรับผู้มาร่วมทำบุญที่วัด

รายนามเจ้าภาพมหากฐินสามัคคี

สายที่ ๑   คุณพ่อเที่ยง-คุณแม่เหรียญ ช่างเกวียน พร้อมครอบครัว

สายที่ ๒   ร้านพุทธจักรตลาดสีดา

สายที่ ๓   คณะทดแทนคุณแผ่นดิน ปราสาทหินพิมาย นำโดยคุณศิชล ศรีตระกูล

พร้อมคณะญาติธรรม

สายที่ ๔   คณะพ่อแสน-แม่กว้าง  วงศ์ศรีทา  พร้อมบุตร-ธิดา และลูกหลาน

สายที่ ๕   คณะคุณประจิตร์  นวนโพธิ์ , คุณไพฑูรย์-คุณประนอม  พันธ์นาม,

คุณวรศักดิ์-คุณสกาวเดือน  ปัญญาหาญ

สายที่ ๖   คุณพ่อพันธ์ สวาสดิ์นา อำเภอประทาย

สายที่ ๗   คุณพ่อสนั่น-คุณแม่จันทร์เพ็ญ  จันทร์สีดา  คุณยุทธนา-คุณพันทิพย์  แทงตลาด

พร้อมครอบครัว

สายที่ ๘   คณะอุบาสก-อุบาสิกา วัดพระปรางค์สีดา

หมายเหตุ ข้อมูลในส่วนเจ้าภาพกฐิน หากมีรายชื่อเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะ เนื่องด้วยคณะเจ้าภาพที่จะมาร่วมทำบุญในครั้งนี้มีหลายสายด้วยกัน

This entry was posted in งานบุญ. Bookmark the permalink.