โครงการสร้างมณฑปกลางน้ำทรงไทยเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระไตรปิฎก

มณฑปกลางน้ำทรงไทยที่จะสร้างนี้มี ๒ หลัง โดยสร้างไว้กลางสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางค์เก่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุดทางวัดได้ให้ช่างก่อกำแพงกันการกัดเซาะรอบฝั่งสระน้ำทั้งสองสระ แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนจึงได้ชลอการก่อสร้างไว้ก่อนเพราะปริมาณน้ำในสระมากขึ้นทำให้ไม่สะดวก คาดว่าฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะได้สูบน้ำออกจากสระและดำเนินการต่อไป

งานก่อกำแพงกันการกัดเซาะ-สระน้ำด้านทิศเหนือ

งานก่อกำแพงป้องกันการกัดเซาะ-สระน้ำด้านทิศใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

สระด้านทิศเหนือ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๑๒๖,๐๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท)

สระด้านทิศใต้ สิ้นค่าก่อสร้าง ๗๙๙,๐๐๐ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท)

This entry was posted in งานก่อสร้างของวัด. Bookmark the permalink.