หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๒ เมืองเกสเรีย-กุสินารา-ลุมพินีวัน-สาวัตถี-พาราณสี-สารนาถ-อัครา-เดลลี

พระมหาสถูปเกสริยา เมืองเกสเรีย รัฐพิหาร สมัยพุทธกาลคือเกสปุตตนิคม อยู่ในแคว้นโกศล พระพุทธองค์ได้แสดงเกสปุตตสูตรหรือกาลามสูตรแก่ชาวกาลามโคตรที่นี่ เป็นสถูปที่ทางกองโบราณคดีอินเดียพบใหม่และใหญ่ที่สุดในอินเดีย

55

สังเวชนียสถาน พระมหาปรินิพพานสถูปในสาลวโนทยานเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ(แคว้นมัลละสมัยพุทธกาล)

56

พุทธศาสนิกชนด้านนอกพระสถูป เนินอิฐด้านหลังพุทธศาสนิกชนคือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระ ๗ วัน ก่อนถวายพระเพลิง

57

พระพุทธปรินิพพานภายในพระมหาปรินิพพานสถูป

60

62

อีกด้านหนึ่งของพระมหาปรินิพพานสถูป

63

หลวงพ่อที่พระมหาปรินิพพานสถูป

64

พระภิกษุและพุทธศานิกชนสวดมนต์ สมาธิ ที่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

66

หลวงพ่อที่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ภายในโบราณสถานสาลวโนทยาน

68

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

71

74

หลวงพ่อที่วัดไทยกุสินาราฯ

75

ป่าสาละ

79

มหามายาเทวีวิหาร สวนลุมพินีวัน สังเวชนียสถานที่ประสูติเจ้าชายสิตธัตถะ ปัจุบันอยู่แคว้นอูธ ประเทศเนปาลติดชายแดนอินเดีย สมัยพุทธกาลเป็นสวนตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ แคว้นสักกะ

80

หลวงพ่อที่สระสรงสนานและต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายในปริมณฑลลุมพินีวัน

82

สระสรงสนานของพระนางมหามายาเทวี ก่อนและหลังประสูติกาลพระกุมารสิตธัตถะ

83

ซากโบราณสถานภายในมหามายาเทวีวิหาร

84

หลวงพ่อที่มหามายาเทวีวิหารและเสาพระเจ้าอโศกเครื่องหมายว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

89

90

โรงแรมที่พัก

94

สู่วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี เมืองหลวงแคว้นโกศลสมัยพุทธกาล ต้นไม้ใหญ่คืออานันทโพธิ์ในวัดเชตวัน พระโมคคัลลานะเหาะไปเอาหน่อจากพุทธคยา อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนปลูก พระอานนท์เป็นผู้ดูแลตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนรดน้ำ พรวนดิน

95

วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี โดยซื้อสวนเจ้าเชตกุมาร พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาที่นี่ถึง 19 พรรษา

96

พระมูลคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหาร

97

หลวงพ่อที่บ้านท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี

100

หลวงพ่อที่บ้านท่านปุโรหิตบิดาองคุลิมาร

101

พระพุทธรูปปางประทานพร แดนมหามงคลชัย เมืองสาวัตถี

103

หลวงพ่อที่ท่าน้ำริมแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

106

ทัศนียภาพแม่น้ำคงคายามเช้า

107

หลวงพ่อที่ริมแม่น้ำคงคา

108

ตึกรามเก่าๆริมแม่น้ำคงคา

112

ชมพระอาทิตย์ยามเช้าที่แม่น้ำคงคา

113

114

เสาหินพระเจ้าอโศกที่ถูกทุบทำลาย บริเวณโบราณสถานสารนาถ

115

พระมูลคันธกุฎีในบริเวณโบราณสถานสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ สมัยพุทธกาลสารนาถคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นมคธ

117

ยสสถูป สถานที่ที่พระยสเถระบรรลุอรหันต์

118

ธัมเมกขสถูป สังเวชนียสถาน สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนา อยู่ที่ตำบลสารนาถ นอกเมืองพาราณสี

119

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเตรียมตัวทำวัตรสวดมนต์ที่ธัมเมกขสถูป

120

ภาพหมู่ที่ธัมเมกขสถูป

121

หลวงพ่อที่ธัมเมกขสถูป

122

วัดไทยสารนาถ

123

124

ตัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งรักของจักรพรรดิ์ชาร์ต่อพระมเหสี พระนางมุมตัชมาฮาล ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ

126

หลวงพ่อที่ตัชมาฮาล

127

พระราชวังอัคราฟอร์ด ที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุล

129

สุสานท่านมหาตมะ คานธี

139

หลวงพ่อที่ประตูชัย กรุงเดลลี เมืองหลวง ประเทศอินเดีย

142

หลวงพ่อที่สนามบินอินทิรา คานธี

144

ทางทีมงานเว็บขออนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีโอกาสไปสักการะสังเวชนียสถานและชมสถานที่สำคัญในสมัยพุทธกาล แค่เห็นภาพต่างๆในการเดินทางแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็รู้สึกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่แอดมินก็มิได้มีโอกาสไปเห็น จิตใจน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมของพระพุทธองค์ และพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ นึกถึงความดีของท่านทั้งหลายในอดีต สาธุ สาธุ

ข้อมูลเพิ่มเติม จากวิกิพีเดีย

เกสเรีย

กุสินารา

ลุมพินีวัน

สาวัตถี

พาราณสี

สารนาถ

This entry was posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด. Bookmark the permalink.

2 Responses to หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๒ เมืองเกสเรีย-กุสินารา-ลุมพินีวัน-สาวัตถี-พาราณสี-สารนาถ-อัครา-เดลลี

  1. direk ch. says:

    สาธุๆ ด้วยเช่นกัน

  2. aumnaj tongnok says:

    อนุโมทนาด้วยครับหลวงพ่อ

Comments are closed.