หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๑ เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปาฏลีบุตร-เวสาลี

บทความนี้เป็นฉบับพิเศษในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา ท่านได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และชมสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมพาพันธ์ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีญาติโยมที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้อุปฐากค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ทางแอดมินขอผลบุญที่สำเร็จแล้วแก่ท่านผู้ใจบุญจงสำเร็จแด่แอดมินและทีมงานเว็บวัดด้วยเทอญ สาธุ

ด้านล่างนี้เป็นภาพตลอดการเดินทางของหลวงพ่อในสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดีย ที่ทางทีมงานเว็บวัดพระปรางค์สีดา ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

03

หลวงพ่อหน้าพระอุโบสถ

06

ศาลาพักอาคันตุกะ

04

หลวงพ่อหน้าศาลาพักอาคันตุกะ

07

บริเวณที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานลอยถาดทองคำ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

09

ทางไปบ้านนางสุชาดา

10

เนินดินบ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้

11

ภาพหมู่ที่บ้านนางสุชาดา

13

16

วัดญี่ปุ่นพุทธคยา ในปริมณฑลวัดนานาชาติ

17

หลวงพ่อที่วัดญี่ปุ่นพุทธคยา

19

สังเวชนียสถาน เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร หรือบ้านอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธสมัยพุทธกาล บริเวณปริมณฑลเจดีย์มีต้นพระศรีมหาโพธิ์และแท่นวัชรอาสน์พุทธบัลลังค์ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

21

หลวงพ่อหน้าศาลาไทยเวฬุวัน วัดเวฬุวันมหาวิหาร

23

พระพุทธรูปยืนปางประทานโอวาทปาติโมกข์ กลางมณฑลโบราณสถาน วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร(หรือแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล)

25

หลวงพ่อที่บริเวณพระพุทธรูปยืน วัดเวฬุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา เดิมเป็นพระราชอุทยานสวนป่าไผ่ของพระเจ้าพิมพิสาร ภายหลังสดับพระธรรมเกิดความเลื่อมใส พระองค์จึงได้ถวายสวนเวฬุวันเป็นพุทธบูชา เป็นสังฆารามแห่งแรกในพุทธศาสนา

26

สระโบกขรณีกลางวัดเวฬุวันมหาวิหาร ที่นี่พระพุทธองค์เคยแสดงพระสูตรไว้หลายพระสูตร

28

พุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญถวายผ้าป่าวัดไทยสิริราชคฤห์

29

หลวงพ่อที่วัดไทยสิริราชคฤห์

30

พระพุทธรูปที่วัดไทยสิริราชคฤห์

31

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ สมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธ ทรงใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์

32

ถ้ำพระโมคคัลลาน์ บนเขาคิชฌกูฏ สถานที่พระโมคคัลลานะบรรลุอรหันต์

33

หลวงพ่อที่ถ้ำพระโมคคัลลาน์

34

หลวงพ่อที่ถ้ำสุกรขาตา(ถ้ำพระสารีบุตร) สถานที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์

35

หลวงพ่อที่กุฏิพระอานนท์

37

พระมูลคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธองค์ บนยอดเขาคิชฌกูฏ

38

โบราณสถานมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยเจริญถึงขีดสุดในอดีตและล่มสลายหลังถูกกองทัพมุสลิมเติร์กเผาทำลาย ภิกษุและคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาถูกสังหาร

44

หลวงพ่อที่มหาวิทยาลัยนาลันทา เมืองนาลันทา นอกกรุงราชคฤห์

45

ฐานปาวาลเจดีย์ ใต้หลังคามุง บริเวณที่พบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองปัตนะ

47

ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี(ไพสาลี) สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงปลงมายุสังขาร ๓ เดือนล่วงหน้า ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

48

สระอโนดาตศักดิ์สิทธิ์เมืองเวสาลี(ไพสาลี) ใกล้พิพิธภัณฑ์เวสาลี

49

กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน เมืองเวสาลี(ไพสาลี) เมืองหลวงแคว้นวัชชีสมัยพุทธกาล เป็นที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้รับพระบรมพุทธานุญาต ให้เป็นภิกษุณีครั้งแรกของโลก

50

51

เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ไม่ถูกทำลาย มีสิงห์เดี่ยวบนปลายเสา

52

หลวงพ่อที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน

53

ซากโบราณสถานที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เมืองเวสาลี(ไพสาลี)

54

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องสังเวชนียสถานและการแสวงบุญของชาวพุทธ รวมทั้งสถานที่สำคัญครั้งสมัยพุทธกาลสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ด้านล่างเป็นตัวอย่างลิ้งค์ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

การแสวงบุญของชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ

พุทธคยา

ราชคฤห์

นาลันทา

ปาฏลีบุตร

เวสาลี

ข้อมูลภาษาอังกฤษ

Buddhist_pilgrimage

This entry was posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด. Bookmark the permalink.

3 Responses to หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๑ เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปาฏลีบุตร-เวสาลี

  1. direk ch. says:

    การเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผลบุญที่พระเดชพระคุณจะได้รับอย่างไร ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับอย่างนั้นด้วยเทอญ.สาธุ

  2. พระมหาอานนท์ says:

    สาธุ อนุโมทนา ได้ยินหลวงพ่อเล่าให้ฟัง แต่เพิ่งได้เห็นภาพ

  3. Tang says:

    ดีคับ

Comments are closed.