ประวัติวัดพระปรางค์สีดา

วัดพระปรางค์สีดาตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๑ บ้านสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนบ้านสีดาและใกล้เคียงซึ่งได้มีวัดนี้ประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ในทะเบียนกรมการศาสนาระบุว่าเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในอดีตวัดของหมู่บ้านสีดาตั้งอยู่บริเวณหนองวัด(ติดกับโรงเรียนบ้านสีดา) ภายหลังได้ย้ายวัดมาตั้งที่บริเวณปรางค์สีดาซึ่งอยู่ทางทิศเหนือหมู่บ้าน ส่วนบริเวณหนองวัดได้ผ่านการขุดลอกหนองหลายครั้งทำให้สภาพเดิมในอดีตเปลี่ยนไป

อาณาบริเวณวัดพระปรางค์สีดา

ทิศเหนือ            ติดบ้านหนองเรือ

ทิศใต้                ติดบ้านสีดา

ทิศตะวันออก     ติดหนองโบสถ์

ทิศตะวันตก       ติดบ้านสีดาและทุ่งนา

เดิมชื่อ “วัดบ้านสีดา”  ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดพระปรางค์สีดา” โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องมาจากภายในบริเวณที่ตั้งวัดนั้นมีพระปรางค์เก่าสมัยขอมเรืองอำนาจ เป็นศิลปะแบบทวารวดี ก่อด้วยศิลาแลงจำนวน ๑ หลังมีลวดลายปูนปั้นประดับ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน มีอายุประมาณก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ก่อนปราสาทหินพิมายประมาณ ๑๒๕ ปี วัดพระปรางค์สีดานั้นได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ในสมัยที่พระครูสิริปิยธรรมมาเป็นเจ้าอาวาส

ภาพพระปรางค์สีดาในอดีต

image00002

ยุคนั้นมีเจดีย์บนองค์พระปรางค์

image00001

การพัฒนาวัด

เนื้อที่ของวัดเดิมมี ๑๘ ไร่ มีผู้ถวายให้เป็นที่ของวัดและซื้อที่เพิ่มอีกภายหลัง ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๕ ไร่ ๘ ตารางวา มีกุฎิสงฆ์ชั้นเดียว ๑๙ หลัง มีศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวหนึ่งหลัง ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีพระอุโบสถหนึ่งหลัง กว้าง ๘.๘๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ ๑๐ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ เสร็จเมื่อ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๖,๔๙๕,๐๐๐ บาท สร้างกุฎิเจ้าอาวาส ๒ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ห้อง ยาว ๖ ห้อง สร้างเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ สิ้นค่าก่อสร้าง ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีเมรุเผาศพ ราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเทศบาลตำบลสีดาสร้างถวายแต่ยังขาดศาลาธรรมสังเวช สระโบราณในเขตวัดทั้งทิศเหนือและทิศใต้ ขุดลอกใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้างพระพุทธรูปใหญ่ในเขตพระปรางค์ ๒ องค์ หน้าตัก ๗ ศอก คอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๖,๐๐๐ บาท สร้างพระประธานในพระอุโบสถเชียงแสนสิงห์หนึ่งยุคแรกของชาติไทย หน้าตัก ๑๑๙ นิ้ว ราคา ๗๕๐,๐๐๐ บาท ฐานพระประธานสร้างด้วยหินอ่อน ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก ๑๑๙ นิ้ว ปางสามสมัย ประดิษฐานบนแท่นมณฑปบริเวณลานต้นโพธิ์ใหญ่หน้าพระปรางค์เก่า ราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันพระประธานในพระอุโบสถสร้างได้ในราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กุฏิสงฆ์ยังจะต้องได้รับการพัฒนาอีกต่อไปเพราะยังไม่ถาวรแต่ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก