ประวัติพระครูสิริปิยธรรม (พระมหาวิจุล ปิยภาณี)

พระครูสิริปิยธรรมเจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา เกิดที่บ้านเก่า เลขที่ ๔ หมู่ ๔ ต.สีดา อ.บัวใหญ่ ปัจจุบันเป็นอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา เป็นบุตรนายผ่อง-นางแจ้ง สวาสดิ์นา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือ
๑.นายผล สวาสดิ์นา (ถึงแก่กรรม)
๒.พระครูสิริปิยธรรม
๓.นายประจักษ์ สวาสดิ์นา
๔.ด.ญ.สมจิตร สวาสดิ์นา (ถึงแก่กรรม)
๕.นางบุญเลี้ยง สวาสดิ์นา
๖.ด.ช.ทองหล่อ สวาสดิ์นา (ถึงแก่กรรม)

ชาวบ้านสีดาหรือหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงมักเรียกขานท่านด้วยความเคารพในนามเดิมว่า “หลวงพ่อพระมหาวิจุล”, “หลวงพ่อมหาจุล”, “หลวงพ่อจุล” หรือเรียกสั้นๆว่า “หลวงพ่อ”

ประวัติ
ชื่อ พระครูสิริปิยธรรม ฉายา ปิยภาณี
ชื่อเดิม วิจุล นามสกุล สวาสดิ์นา
วันเกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับ วันพฤหัส แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม
อุปสมบทอายุ ๒๐ ปี ๑ เดือน ๑๕ วัน(นับนอกครรภ์)
วันอุปสมบท ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พระอุปัชฌาย์ เจ้าคุณพระปริยัติมุนี(จันดี อนาลโย ป.ธ.๖,น.ธ.เอก อดีตเจ้าคณะอำเภอประทาย)
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาชาลี ติกฺขญาโณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก(วัดประชานิมิต อำเภอบัวใหญ่)
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาบุญเลื่อน ธมฺมกาโม ป.ธ.๙,น.ธ.เอก(วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ)
อายุปัจจุบัน ๖๖ ปี พรรษา ๔๖
วุฒิการศึกษา สามัญ ม.ศ.๕,พ.กศ.ทางธรรม ป.ธ.๕,น.ธ.เอก
ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับตราตั้งเจ้าอาวาส วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับตราตั้งเจ้าคณะตำบลโพนทอง วันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๒๗ มกราคม
สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนากรมการศาสนา รุ่นที่ ๑๔
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศชั้นเอก พระราชทานทินนาม “พระครูสิริปิยธรรม จต.ชอ.” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับตราตั้งเป็นพระธรรมทูต ฝ่ายปฎิบัติการอำเภอบัวใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ กรมการศาสนา รุ่นที่ ๒๐

หมายเหตุ สำหรับประวัติโดยละเอียดของหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม สามารถหาอ่านได้ในหนังสือที่หลวงพ่อได้เขียนไว้คือ

“หนังสืออัตตชีวประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูสิริปิยธรรม จ.ต.ช.อ.(พระมหาวิจุล ปิยภาณี ป.ธ.๕ น.ธ.เอก)

เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา เจ้าคณะตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา”