ลำดับเจ้าอาวาส

นับตั้งแต่รุ่นปู่และรุ่นทวดเล่าให้ลูกหลานฟังมีพระมหาเถรดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส วัดปรางค์สีดาเก่าแก่แห่งนี้ดังต่อไปนี้

๑.หลวงปู่ยัง
๒.หลวงปู่มี
๓.พระอาจารย์เมฆ
๔.พระอาจารย์นาค
๕.พระอาจารย์พ้วย
๖.พระอาจารย์โถ
๗.พระอาจารย์สิน
๘.พระอาจารย์จันทร์
๙.พระอาจารย์จอย
๑๐.พระมหาทองหลาง
๑๑.พระอาจารย์จันทร์
๑๒.พระอาจารย์เปล่ง
๑๓.พระอาจารย์มาก
๑๔.หลวงพ่อโซ
๑๕.พระอาจารย์เพล
๑๖.หลวงพ่ออุ่น
๑๗.หลวงพ่อวอด
๑๘.หลวงพ่อทองคำ
๑๙.พระอาจารย์สุข
๒๐.หลวงพ่อละไม
๒๑.พระอาจารย์เรียม
๒๒.พระอาจารย์ฮัว
๒๓.พระอาจารย์จิต
๒๔.หลวงพ่อบัวผัน
๒๕.พระอาจารย์เชื่อม สญฺญจิตโต
๒๖.พระครูสิริปิยธรรม จต.ชอ.เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน